فهرست دویست نسخۀ خطی مدرسۀ امام عصر (عج) شیراز

میراث مکتوب - کتابخانۀ مدرسۀ علمیۀ امام عصر شیراز نزدیک به هشتصد نسخۀ خطی دارد که فهرست چهارصد نسخۀ آن در یک مجلد در سال 1374 ش به چاپ رسیده است.

در مقالۀ حاضر نزدیک به دویست نسخۀ دیگر معرفی می شود. انشاء الله در آینده ای نزدیک تمام نسخه های باقیمانده فهرست و معرفی شوند.

این فهرست نگاشتۀ محمد برکت که در شماره 84-85 میراث شهاب منتشر شده است اینجا بخوانید.