دوفصلنامۀ مطالعات عرفانی – شمارۀ 23

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ مطالعات عرفانی (شمارۀ 23، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه كاشان منتشر شد.
عناوین مقالات این شماره از دوفصلنامۀ مطالعات عرفانی به شرح زیر است:
مفهوم «تقلیب عشق كبریا» در متون صوفیه (با تاكید بر آثار مولانا)/ داود اسپرهم
بررسی تحولات درزمانی تعاریف عرفان و تصوف بر اساس متون نثر صوفیه تا سده سیزدهم هجری/ مهدی رضائی
بررسی آداب و رسوم خانقاهی در متون منثور متصوفه تا قرن هفتم هجری/ فاطمه سادات طاهری، زهرا كوچكی سنجانی
بازتابش های نقش اسطوره ای خورشید در مثنوی مولانا/ زهراالسادات قریشی، مهین حاجی زاده
ویژگی های سر در كشف المحجوب و مطابقت آن با متون منثور صوفیه/ حجت كجانی حصاری
ارتباط شهود انوار رنگی و گذر از اطوار وجودی در مكتب كبرویه/ خیراله محمودی، معصومه بخشی زاده
مطالعه تطبیقی معراج نامه علاءالدوله سمنانی و مصیبت نامه عطار نیشابوری/ زرین تاج واردی، حسین طاهری
 بررسی جریان های كلامی اثرگذار بر التعرف كلابادی/ علی مهمان نواز، مهدی مهریزی


صاحب امتياز: دانشگاه كاشان
مدير مسئول: حسين حيدری
سردبير:  محمود عابدی