تحقیقی دربارۀ اسفندیار رویین تن

میراث مکتوب - یکی از نیازها و ضرورت های مطالعات حماسی – اساطیری ایران، انجام گرفتن پژوهش های مستقل و جامع علمی (اصطلاحاً تک نگاری) دربارۀ شهریاران و پهلوانان نامدار شاهنامه ای است.

در این زمینه غیر از مدخل های محققانه در مجموعه هایی مانند: دانشنامۀ ایرانیکا، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامۀ جهان اسلام، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی و دانشنامۀ فرهنگ مردم ایران، کتاب و رسالۀ بسیار بسیار معدودی به فارسی یا زبان های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی نوشته و منتشر شده است و از همین روی تألیف و چاپ کتاب اسفندیارنامه را باید مغتنم دانست.

متن کامل این مقاله نوشتۀ سجاد آیدنلو که در شمارۀ جدید جهان کتاب سال بیست و یکم، شمارۀ 10، (پیاپی 332) منتشر شده است اینجا مشاهده کنید.