شمارۀ جدید دوفصلنامه مطالعات تاریخی جهان اسلام

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی جهان اسلام (سال سوم، شماره 6، پاییز و زمستان 1394) به صاحب امتیازی مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره از دوفصلنامۀ مطالعات تاریخی جهان اسلام به این شرح است:

راهكارهای شناخت استشهادنامه/ حسن زندیه ، مریم بلندی

سیاست حذف امپراتوری عثمانی، ترفند دوگانه تیمور و دول اروپایی/ كورش صالحی ، زهرا جعفرنژاد گرو 

تاملی بر مناسبات ایلخانان و ممالیك در قرن هشتم هجری/ سیدابوالفضل رضوی

بررسی و نقد تاریخ سند محمدبن معصوم بكری/ سیداصغر محمودآبادی، اصغر منتظرالقائم ، محمدحسین ریاحی

وهابیت و گسترش اسلام تندرو در جنوب شرق آسیا/ محسن معصومی 

 مراكز آموزشی و فرهنگی مصر در عصر ممالیك/ سیده لیلا تقوی سنگدهی ،بهرام بهرامی ، رقیه منافی

مدير مسئول: حجت‌الاسلام و المسلمين زارعان

سردبير: نعمت الله صفری فروشانی