انتشار شمارۀ 70 - 71 دوماهنامۀ گزارش میراث

میراث مکتوب - شمارۀ 70 – 71 گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون، نسخه شناسی و ایران شناسی) دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394 به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد.

فهرست عناوین این شماره از دوماهنامۀ گزارش میراث به شرح زیر است:

سرسخن

آسیبشناسی چاپ، تجدید چاپ و نشر و توزیع کتاب (23)

جستار

موقوفات  عالیجاه  صفی قلی خان بیگلربیگی  کرمان   در  همدان / امید رضایی

مفهوم تعبير لقب (/ القاب) / علی صفری آققلعه

یادداشت های شاهنامه شناسی (2) / ابوالفضل خطیبی

سندی دیگر دربارۀ تاریخ ولادت، مهاجرت و فوت بنداری / سجاد آیدنلو        

اشعار غیاث الدین کججانی در جامع الالحان / بابک خضرایی

پیشنهاد فروش نسخه های خطی فخرالدین نصیری به ادارۀ کل باستانشناسی / محمدصادق میرزاابوالقاسمی     

شرح حال عبدالقادر بسطامی و معرفی جُنگ ادبی او / سیّد هادی میرآقایی     

معرفی یک نسخۀ فارسی نفیس / علیرضا ذکاوتی قراگزلو

حدائقالابرار و حقائقالاخیار (معرفی دستنویسهای یک کتاب گرانسنگ اخلاقی) / رسول سعیدی زاده

قطعه شعری از امیر حسینی هروی در دیوان ایرج میرزا / علی اصغر بشیری 

معرّفی مجموعۀ خطّی کتابخانۀ وزیری یزد / حسین مسرّت

نقد و بررسی

این دو بیت از رودکی نیست / علی نویدی ملاطی

نقد و بررسی کتاب «پیشگامان شعر فارسی»/ یاسر دالوند ـ محمدامیر جلالی  

محیط التواریخ، دریای حوادث (معرفی تصحیح یک کتاب تاریخی)/ عصمت اسماعیلی 

نگاهی به تصحیح تازۀ کتاب «سمط العلی للحضرة العلیا»/ محسن پورمختار    

قصیده ای منسوب به امام سجادع در یک نشریۀ سعودی/ احمد مهدوی دامغانی 

منصور اوجی؛ تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران / مجدالدین کیوانی  

نقدی بر تصحیح منظومۀ «کک کوه زادنامه» / هادی بیدکی

از «هزار سال با کتاب» / سعید پورعظیمی

ایران در متون و منابع عثمانی (13)

اثری از سلانیکی مصطفی افندی / نصرالله صالحی

آشنایی با نسخهشناسان و متنپژوهان (1)

فؤاد سيّد، عالم و متخصص نسخههای خطی و فهرستنویسی / ابوالحسن جمال؛ ترجمۀ اکبر ایرانی       

پارهها و نکتهها

مأخذ حکایتی از قابوس نامه / سهیل یاری گلدرّه

ردپای حکمت های بزرگمهر حکیم در حکایتی از سعدی / وحید سبزیان پور    

دربارۀ نوشتههای پیشین

درودی به روان استاد ذاکری و نقدی بر نقد او / مجدالدین کیوانی                

صاحب امتیاز: مركز پژوهشی میراث مكتوب

مدیر مسئول و سردبیر: اكبر ایرانی

معاون سردبیر: مسعود راستی پور

مدیر داخلی: یونس تسلیمی پاک