مقالات یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی/6

ویژگی های زبانی ضیاء الشهاب

میراث مکتوب - ضیاء شهاب شرحی فارسی بر شهاب الاخبار قاضی قضاعی است که در 1394 مرکز پژوهشی میراث مکتوب آن را منتشر کرده است.

قبل از انتشار این متن سه شرح فارسی دیگر بر شهاب الاخبار به چاپ رسیده است نسخۀ منحصر به فرد این کتاب که در سال 878 کتابت شده متعلق به آقای حسن عاطفی از فضلای کاشان است. تصحیح متن را حسن عاطفی و عباس بهنیا انجام داده اند و مقدمۀ مشروح و حواشی کتاب و مقابلۀ دقیق آن با اصل نسخه از جویا جهانبخش است.

بررسی زبان این شرح ها نشان می دهد که تمام آنها به احتمال قوی در مناطق مرکزی ایران، یعنی ری، قم، کاشان، قزوین و مناطق پیرامون آنها نوشته شده اند. این متن به احتمال زیاد در قرن هفتم نوشته شده و شارح و مترجم به احتمال زیاد حنفی مذهب بوده است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ دکتر علی اشرف صادقی که در یادنامۀ استاد فقید دکتر رشید عیوضی با عنوان «پیر گلرنگ» منتشر شده است اینجا مطالعه کنید. این یادنامه به اهتمام محمد طاهری خسروشاهی از سوی نشر کتابخانۀ تخصصی ادبیات به چاپ رسیده است.