شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید مجلۀ فنون ادبی (سال هشتم، شماره 4 (پياپي 17)، زمستان 1395)  به صاحب امتیازی  معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه اصفهان منتشر شد.

مقالات این شماره از مجلۀ فنون ادبی به شرح زیر است:

تحلیل شخصیت رستم در هفت خان بر اساس دیدگاه های یونگ و فروید/ میرجلال الدین كزازی ، مهدی رضا كمالی بانیانی
بررسی میزان تاثیر محتوای اشعار بر انتخاب وزن، در قصاید فارسی پیش از مغول/ محمدحسین كرمی ، محمد مرادی
بررسی سرعتِ روایت در حكایت های گلستان سعدی بر اساس نظریه ژنت/ امید وحدانی فر ، محمد رضا صرفی ، محمد صادق بصیری
تحلیل بازتاب مراسم آیینی نوروز عام و خاص در هفت گنبد نظامی/ فزونه دوانی ، محمد فشاركی، محبوبه خراسانی
گوهر دریای راز (تحلیل ساختار روایی و بلاغی نعتی از مخزن الاسرار نظامی)/ طاهره قهرمانی فرد، علی محمد پشتدار  
ایهام در تاریخ وصاف/ یحیی كاردگر
 كاركردهای روایی در شعر طاهره صفارزاده بر اساس نظریه روایت شناسی بارت/ علی ضیاءالدینی دشتخاكی، سیدجواد مرتضایی
ساختار اسطوره ای در گنبد سیاه هفت پیكر: بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول/ سید كاظم موسوی ، مریم بهزادنژاد ، آرمینا ساركسیان  
بررسی سبك نثر «قوانین دستگیری»/ طاهره میرزائی، علی(پدرام) میرزائی، مرتضی چرمگی ، محسن صادقی

صاحب امتياز:  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان

سردبير:دكتر اسحاق طغيانی