شمارۀ 40 پژوهش زبان و ادبيات فارسی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ علمی – پژوهشی پژوهش زبان و ادبيات فارسي (شماره 40، بهار 1395) به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي منتشر شد.

عناوین مقالات این فصلنامه به شرح زیر است:

روابط سرمتنی (طولی و ژانری) اسكندرنامه های منظوم (فردوسی، نظامی و امیرخسرو)/ سیما عباسی

ساختار اسطوره ای نخستین نبرد قهرمان هندوایرانی/ لیلا حق پرست، محمد جعفر یاحقی، مریم صالحی نیا، فرزاد قائمی

تحلیل لایه های منطقی استدلال در تمثیل های مرزبان نامه/ طاهره صادقی تحصیلی، محمد خسروی شكیب، عصمت دریكوند

بازشناخت نادره زنان در «صفوه الصفا»/ آذر اكبر زاده ابراهیمی، زهرا اختیاری

بررسی و تحلیل حضور عناصر فولكلوریك در داستان های منیرو روانی پور (اهل غرق، سیریا سیریا، سنگ های شیطان و كنیزو)/ سیده نرگس رضایی

اندیشه های كلامی در باب توحید در آراء اعتقادی بهاء ولد/ محمودرضا اسفندیار

نقدِ نظریه زدگی: كاربست نادرست نظریه ها با تاكید بر مقالات مربوط به آراء باختین/ عیسی امن خانی

صاحب امتياز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

مدير مسئول: خسرو قبادی

سردبير:  حسينعلی قبادی