انتشار شمارۀ 86 میراث شهاب

میراث مکتوب - شمارۀ 86 میراث شهاب (نشریۀ کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة العظمی مرعشی نجفی) سال بیست و دوم، شمارۀ 4، زمستان 1395 منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره به این شرح است:

سخن سردبیر

عبدالرحیم بن معروف رازی بر پایه مدارک نویافته/ محمدعلی عیوضی

قوام الدین کربالی و محمد بن شریف جرجانی در مجموعۀ بلاغی رازی/ محمدعلی عیوضی

الشیخ ابراهیم ابن الحاج علی السکری الحلی/ احمد علی مجید الحلی

اجازات شیخ اعظم مرتضی انصاری/ امرالله شجاعی

تقیه عالمی امامی در دمشق/ دون استوارت؛ ترجمه محمدکاظم رحمتی

کتابشناسی تقیه/ محسن صادقی

رساله «نیات الحج» لابن فهد الحلی/ ابوالفضل حافظیان بابلی

کتابشناسی و مقاله شناسی نظریه «صرفه»/ مهدی صفرزاده

فهرست ترجمه‌های فارسی آثار سید مرتضی/ مهدی صفرزاده

شرح نسخ، یادداشت دوم: کهن‌ترین نسخه احتجاج طبرسی/ علی صدرایی خویی

دستنوشته‌هایی درباره حضرت مهدی (عج)/ حسن مهرآبادی آرانی

سندی در قرائت قرآن، مصطفی قاری/ محمدجواد طالبی

فال نامه رباعیات ابوسعید ابوالخیر/ ابوالفضل مرادی

 

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: سید محمود مرعشی نجفی

سردبیر: ابوالفضل حافظیان بابلی