شمارۀ جدید دو فصلنامۀ علمی - پژوهشی علوم ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دو فصلنامۀ علمی - پژوهشی علوم ادبی (سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1394) به صاحب امتیازی دانشگاه قم منتشر شد.
بررسی و تحلیل كاركردهای بلاغی نثر خطابی در فیه ما فیه/ مریم باقی
نقد و بررسی سبك زبانی غزلیات نشاط اصفهانی/ امین رحیمی، امین رضایی
تحلیل تصاویر مستقل در شعر احمد شاملو/ زهره صارمی، فرهاد طهماسبی  
تاثیر سبك خراسانی بر نگارگری ایرانی/ منیر عسگر نژاد، محمدعلی گذشتی
تجلی سه نمود حیوانی آناهیتا در افسانه های عامیانه ایرانی/ مژده غیبی، الخاص ویسی  
« بررسی كنایه درمقدمه شاهنامه»/ طاهره قهرمانی فرد ، علی محمد پشتدار
بررسی عناصر داستان «زال و رودابه» در شاهنامه از منظر شكل شناسی (مورفولوژی)/ لیلا هاشمیان، مجید رمضان خانی
بازتاب زبان هنری نهج البلاغه در ترجمه سید جعفر شهیدی (با تاكید بر خطبه، نامه و حكمت اول)/ محمدرضا یوسفی، رقیه ابراهیمی شهرآباد 


صاحب امتياز: دانشگاه قم
مدير مسئول:يحيي كاردگر
سردبير:  محمد فولادی