همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان

میراث مکتوب- همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان در دهم و یازدهم آبان ماه در ساختمان آرشیو ملی ایران (سازمان اسناد و کتابخانه ملی) برگزار می‌شود. مقالات این همایش در چهار محوراصلی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی پذیرفته شده است.
محورهای سیاسی:
- خاندان سلجوقی
- حکومت‌های محلی و خاندان‌های حکومتگر
- نظام و ساختار قدرت سیاسی و دگرگونی‌های آن
- اندیشه سیاسی
- ساختار و کارکردهای دیوانسالاری
- سیاست و روابط خارجی
- ساختار و کار‌کردهای سپاه
محورهای فرهنگی:
-نهادهای فرهنگی و کارکردهای آن
-وضعیت دینی و مذهبی و جریان‌های فکری
-وضعیت علوم و فنون، هنر و معماری
-روابط فرهنگی
-هویت فرهنگی
محورهای اجتماعی:
- سیاست و تغییرات اجتماعی
- شهر و روستا
- قشربندی اجتماعی
- آداب و رسوم
- مهاجرت‌ها
محورهای اقتصادی:
- نهادهای اقتصادی و کارکردهای آن
- آقتصاد شهری و اقتصاد روستایی
- سیاست اقتصادی
- مالکیت و روابط تولید
- وضعیت راه‌ها و تأسیسات اقتصادی
- پول
سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سازمان ارتباطات اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، دانشگاه بین المللی امام خمینی، پژوهشگاه علوم انسانی، مطالعات فرهنگی و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی در برگزاری این همایش شرکت می کنند.
جهت اطلاعات بیشتر به سایت انجمن ایرانی تاریخ مراجعه نمایید.