انتشار شماره سوم فصلنامه مطالعات شیعه + دانلود مقالات

سومین شمارۀ فصلنامۀ مطالعات شیعی (Journal of Shia Islamic Studies) منتشر شد.
2014-11-05 18:53:55

تسنن دوازده امامی در نسخه های خطی دوره عثمانی

سالها پیش از طریق مطالعه آثار استاد رسول جعفریان، با افرادی از اهل سنت آشنا شدم که در عین اعتقاد به مذاهب اهل سنت، به امامان ۱۲گانۀ شیعه نیز ارادت خاصی داشته اند.
2014-11-05 18:01:32

تقدیر تاریخی اندیشه در ایران دوره قاجار

جدیدترین کتاب در زمینۀ تاریخ قاجار، کتاب حاضر است که در یک مجموعه تلاش دارد تاریخ فکری ایران در دورۀ قاجار را بررسی کند.
2014-11-05 16:58:48

نشريه نسخه‌های خطی شرقی در گام شصت و دوم

مجلۀ تخصصي نسخه‌هاي خطي شرقي به ابتکار گروهي از شرق شناسان شهر سنت پترزبورگ در روسيه، فعاليت خويش را از سال 1995 در حوزه تخصصي نسخ خطي شرقي، آغاز نموده است.
2014-11-05 13:25:54

شعری از بندار رازی در قرة العین

قره العین در شمار متون کهن فارسی است که نه از نام نویسنده اش به درستی آگاهیم و نه دورۀ نگارش آن را می دانیم.
2014-11-05 11:40:34

معرفی نسخه ای کهن از خرائج راوندي

کتاب الخرائج والجرائح قطب الدين راوندي در چاپ جديد آن متکی است به چند نسخه که گاه هم نقصهایی در برخی ابواب شماری از اين نسخه ها ديده می شود.
2014-11-04 16:15:03

نگاهی به کتاب الرساله

نویسندۀ این اثر ابوعبدالله محمد بن عبدالواحد بن محمد اصفهانی مشهور به دقاق (438 - 516) از علمای اهل حدیث اصفهان است.
2014-11-02 13:06:04

چگونگی رابطۀ خطابه و منبر با قدرت سیاسی در دوران خلافت عباسیان

کتاب قدرت، خطابه، منبر تالیف سید محمد شیخ احمدی به همت انجمن ایرانی تاریخ و نگارستان اندیشه به تازگی منتشر شده است.
2014-11-02 11:35:53

شخصیت فرهنگی و تربیتی انوشروان در آیینۀ ادب فارسی و عربی

انوشروان از شاهان ساسانی است که در متون ادبی و تاریخی بیشتر به سبب عدالتش شناخته شده، ولی شخصیت وی از نظر فرهنگی و علمی ناشناخته مانده است.
2014-11-02 10:32:53

بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان ‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی

از میان انواع آثار منثور مکاتبات درباری از جهات گوناگون شایستۀ تحقیق و مطالعه هستند.
2014-11-01 17:12:15

صفحه‌ها