مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 70 - 71/ 3

یادداشت های شاهنامه شناسی (2)

میراث مکتوب - نزهت نامۀ علائی دانشنامه ای است از علوم مختلف، که شهمردان بن ابی الخیر در سال های 490 – 495 ق آن را برای علاءالدوله ابوکالیجار از پادشاهان آل کاکویۀ اصفهان نوشته است.

در این کتاب، بخش هایی از حماسۀ ملی ایران، به ویژه ماجراهای رستم و برخی دیگر از افراد خاندان او چون پسرش فرامرز، درج شده که از شاهنامه گرفته نشده و روایات آن با روایات شاهنامه متفاوت است.

متن کامل این مقاله به قلم ابوالفضل خطیبی که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.