شمارۀ جدید فصلنامۀ جستارهای ادبی

میراث مکتوب - تازه ترین شمارۀ فصلنامۀ جستارهای ادبی (سال چهل و هشتم، شماره 4 پیاپی 191، زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد  منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره از فصلنامۀ جستارهای ادبی به این شرح است:

نمودها و كاربرد متفاوت «آركائیسم» و «گویش سبزواری» در رمان كلیدر محمود دولت آبادی/ زهره اله دادی دستجردی ، علیرضا عابدیان ، مرتضی دولت آبادی 

محورهای عشق زنان به مردان در قصه های ادبی و عامیانه فارسی/ محمدامیر مشهدی ، محمد چهارمحالی ، حسین صادقی

بررسی صفات و خویشكاری های دیوان در مجموعه روایات فردوسی نامه/ رضا غفوری

در باب راهبر كینه دار رویكردی ترامتنی به سازه ای حماسی/ محمود حسن آبادی 

تاریخ بیهقی و علوم و فنون نظامی/ رضا رفائی قدیمی مشهد ، زهرا اختیاری

با قطار خوك در بیت المقدس پی منه (تاملی بر بیتی از خاقانی شروانی)/ مجتبی مجرد   

معرفی شكارنامه ایلخانی/ مهدی سلمانی ، امین مجلی زاده

 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد 

مدیر مسئول:  سید حسین فاطمی

سردبیر: مه دخت پورخالقی چترودی