نسخه خوانی (4)

میراث مکتوب - نویسنده در نوشتار حاضر در قالب چهارمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند: متنی پیرامون تاریخ چند طاعون و زلزله در منطقۀ آذربایجان و شهر مراغه در فاصلۀ سال های 1194 تا 1261.

یادداشتی دربارۀ قحطی، سیل، مرگ و میراز سال 1247 ق و حوالی آن. صفحه ای مربوط به مقایسۀ جنایات و کشتار چنگیز با دیگر حوادث خونبار تاریخ و بیان واقعۀ مغول به عنوان بدترین واقعۀ تاریخ. گزارش یک منشی دورۀ قاجاری در مقدمۀ کتابی با عنوان چاره ساز در شرح برخی از فرمایشات امام علی (ع) و ارائۀ نکاتی دربارۀ وضع منشی گری و منشیان دورۀ قاجاری. خاطره ای از علامه مجلسی دربارۀ آمدن یکی از مرتاضان هندی به اصفهان . مطلبی در خصوص زمان حاجت روا شدن خواسته ها با نگاهی به نفوذ منجمان در میان سیاستمداران صفوی در  کتاب حل المسائل اثر قطب الدین لاری . متن وقف نامۀ دو جلد یک کتاب مصباح از سال 1118 ق توسط حاجی نسیم.

متن کامل این مقاله نوشتۀ رسول جعفریان که در شمارۀ 162 دوماهنامۀ آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.