مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 70 - 71/ 4

سندی دیگر دربارۀ تاریخ ولادت، مهاجرت و فوت بنداری مترجم شاهنامه به عربی

میراث مکتوب - پس از ترجمۀ عربی اثیرالملک نیشابوری از شاهنامه – که متأسفانه تا امروز فقط خبر آن به دست ما رسیده است و از متنش نشانی نیست.

قوام الدین فتح بن علی بنداری اصفهانی نخستین کسی است که حماسۀ ملی ایران به عربی برگردانده است. او کار خویش را در جمادی الاولی سال 620 ق در دمشق آغازیده و در شوال سال بعد (621 ق) به نام ملک معظم عیسی بن عادل ( حک 615 – 624 ق) از فرمانروایان ایوبیان دمشق، تمام کرده است.

متن کامل این نوشتار به قلم سجاد آیدنلو که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.