پیشنهاد فروش نسخه های خطی فخرالدین نصیری به ادارۀ کل باستان شناسی

میراث مکتوب - مطابق پروندۀ 19667 – 297 سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، در اوایل سال 1327 شمسی مجموعه ای از آثار عتیقۀ آقای فخرالدین نصیری برای فروش به ادارۀ باستان شناسی پیشنهاد شده است و آقای شوشتری، نمایندۀ اسبق مجلس شورای ملی واسطۀ آن بوده است.

ادارۀ کل باستان شناسی نیز از این پیشنهاد استقبال کرده و خرید این آثار را برای مجموعۀ موزۀ ایران باستان مناسب دیده است. با این حال هرگونه تصمیم در این باره را به کارشناسی آثار و همچنین تأمین بودجه موکول کرده است.

ادامۀ این مطلب نوشتۀ محمدصادق میرزا ابوالقاسمی، استادیار دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه شیراز که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.