رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند

میراث مکتوب - رفتن مجنون به خانۀ کعبه و مناجات پرسوز او با خداوند -  برگرفته از جُنگ اسکندرمیرزا - تاریخ کتابت نسخه 814 به خط ناصر الکاتب.

 

این نگاره به مناسبت روز بزرگداشت نظامی بر روی وب سایت مرکز پژوهشی میراث مکتوب قرار گرفته است. بنا به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد روز ۲۱ اسفند به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی نامگذاری و این روز در تقویم سال آینده گنجانده شود.

روز بزرگداشت نظامی گنجوی به پیشنهاد سعید شفیعیون، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان مطرح و از سوی مرکز پژوهشی میراث مکتوب پیگیری شد.