نکته نکته از زهر الربیع

میراث مکتوب - کتاب زهرالربیع از آثار معروف سید نعمت الله جزایری عالم شیعی قرن یازدهم و دوازدهم هجری قمری و از شاگردان مجلسی دوم است. او عالمی ذوفنون بوده و در ادبیات هم دست داشته است. لذا کتاب جنگ مانندش سرشار از لطایف ادبی است. نویسنده در نوشتار حاضر برخی نکات کتاب را به خوانندگان عرضه می نماید.

متن کامل این نوشتار به قلم علیرضا ذکاوتی قراگزلو که در شمارۀ 162 آینۀ پژوهش منتشر شده است اینجا بخوانید.