مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 70 - 71/ 5

حدائق‌الابرار و حقائق‌الاخیار (معرفی دستنویس‌های یک کتاب گرانسنگ اخلاقی)

میراث مکتوب - کتاب حدائق الابرار و حقائق الاخیار از جمله تالیفات سیدمحمد عیناثی عاملی (زنده 1088ق./ 1056ش.) در موضوع اخلاق و تربیت اسلامی است.

این اثر جزو میراث کهن شیعی در موضوع اخلاق اسلامی است. در پژوهش حاضر کتابشناسی توصیفی و تحلیلی این اثر همراه با معرفی نسخه های موجود آن در سطح کتابخانه های ایران و تحلیل کلی از روش مولف، ارائه خواهد شد.

ادامۀ این مطلب نوشتۀ رسول سعیدی زاده که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مردادآبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.