فؤاد سید (عالم و متخصص نسخه های خطی و فهرست نویسی)

میراث مکتوب - بیستم اکتبر 2016 یکصدمین سالروز تولد فؤاد سید، عالم و متخصص پرآوازۀ نسخه های خطی و فهرست نویسی، پدر دکتر ایمن فؤاد سید است.

این مرد خوساخته در شرایطی بسیار دشوار فعالیت می کرد، اما با وجود سختی فراوان به جنگ چالش ها و دشواری ها رفت و با توان و تحمل فوق العاده توانست جایگاه بلندی در میان پیشگامان عرصۀ پژوهش و دانش نسخه های خطی در مصر و جهان عرب پیدا کند.

ادامۀ این مقاله نوشتۀ ابوالحسن جمال به ترجمۀ اکبر ایرانی که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مرداد – آبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.