چهل و نهمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب

میراث مکتوب - چهل و هشتمین دیدار دوستانۀ مرکز پژوهشی میراث مکتوب ظهر امروز چهارشنبه 25 اسفند در این مرکز برگزار شد. در این نشست از کتاب جلد اول دستورالکاتب فی تعیین المراتب و رسالۀ حاتمیه با حضور مصححان علی اکبر احمدی دارانی و باقر قربانی زرین رونمایی شد. شعرخوانی علی موسوی گرمارودی نیز پایان بخش این نشست بود. 

از راست: علی صفری آق قلعه، پژوهشگر و مصحح و اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب از راست: علی صفری آق قلعه، پژوهشگر و مصحح و اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
از راست: جواد محمدی خمک، سیستان پژوه - منصور صفت گل، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و سپهر صفت کل از راست: جواد محمدی خمک، سیستان پژوه - منصور صفت گل، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران و سپهر صفت کل
از راست: احسان شواربی، محمدحسین ساکت، منصور صفت گل، سپهر صفت گل، اکبر ایرانی، هومن یوسفدهی و بهرام گرامی از راست: احسان شواربی، محمدحسین ساکت، منصور صفت گل، سپهر صفت گل، اکبر ایرانی، هومن یوسفدهی و بهرام گرامی
از راست: اکبر ایرانی، یحیی شایسته منش  و کامران امیرارجمند، پژوهشگر تاریخ علم از راست: اکبر ایرانی، یحیی شایسته منش و کامران امیرارجمند، پژوهشگر تاریخ علم
از راست: فرهاد طاهری، میرهاشم محدث و محمد صدر از راست: فرهاد طاهری، میرهاشم محدث و محمد صدر
از راست: سید سعید میرمحمد صادق، پژوهشگر تاریخ دورۀ صفویه و هومن یوسفدهی از راست: سید سعید میرمحمد صادق، پژوهشگر تاریخ دورۀ صفویه و هومن یوسفدهی
از راست: علی اصغر محمدخانی، قاسم صافی، منوچهر صدوقی سها و غلامرضا جمشیدنژاد اول از راست: علی اصغر محمدخانی، قاسم صافی، منوچهر صدوقی سها و غلامرضا جمشیدنژاد اول
از راست: داریوش بوربور، محمود عابدی، علی اکبر احمدی دارانی و محمدحسین ساکت از راست: داریوش بوربور، محمود عابدی، علی اکبر احمدی دارانی و محمدحسین ساکت
از راست: قاسم صافی، منوچهر صدوقی سها و غلامرضا جمشیدنژاد اول از راست: قاسم صافی، منوچهر صدوقی سها و غلامرضا جمشیدنژاد اول
اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب اکبر ایرانی - مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب
علی اصغر محمدخانی - معاون فرهنگی و بین‌الملل موسسه شهر کتاب علی اصغر محمدخانی - معاون فرهنگی و بین‌الملل موسسه شهر کتاب
کامران امیرارجمند - پژوهشگر تاریخ علم کامران امیرارجمند - پژوهشگر تاریخ علم
علی اکبر احمدی دارانی - مصحح کتاب دستورالکاتب فی تعیین المراتب علی اکبر احمدی دارانی - مصحح کتاب دستورالکاتب فی تعیین المراتب
علی اکبر احمدی دارانی - مصحح کتاب دستورالکاتب فی تعیین المراتب علی اکبر احمدی دارانی - مصحح کتاب دستورالکاتب فی تعیین المراتب
از راست: اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب و باقر قربانی زرین - مصحح کتاب رسالۀ حاتمیه از راست: اکبر ایرانی، مدیرعامل مرکز پژوهشی میراث مکتوب و باقر قربانی زرین - مصحح کتاب رسالۀ حاتمیه
حمید بهلول - مدیر داخلی دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران حمید بهلول - مدیر داخلی دوفصلنامۀ میراث علمی اسلام و ایران
از راست: سید علی موسوی گرمارودی، کامران امیرارجمند و حسن امین از راست: سید علی موسوی گرمارودی، کامران امیرارجمند و حسن امین
از راست: سید سعید میرمحمد صادق، هومن یوسفدهی و محسن ذاکرالحسینی از راست: سید سعید میرمحمد صادق، هومن یوسفدهی و محسن ذاکرالحسینی
نوش آفرین انصاری - دبیر شورای کتاب کودک نوش آفرین انصاری - دبیر شورای کتاب کودک
مهدی محقق - رئیس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی مهدی محقق - رئیس سابق انجمن آثار و مفاخر فرهنگی