میراث علمی اسلام و ایران در گام نهم

. میراث مکتوب - نهمین شمارۀ میراث علمی اسلام و ایران (سال چهارم، شمارۀ اول، بهار و تابستان 1395) به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد

عناوین مقالات این شماره از میراث علمی اسلام و ایران به شرح زیر است: 

سرسخن:

غلامحسین صدری افشار

مقاله

رساله‌های ابو حاتم اسفزاری در علم مکانیک (حیل)/ محمّد اَبَطُّوی، ترجمۀ حمیدرضا نفیسی
ملاحظاتی دربارۀ کتاب آیات بینات و رویارویی با داروینیسم/ کامران امیر ارجمند
ساخت مربع وفقی به کمک حرکت اسب شطرنج در ریاضیات دورۀ اسلامی/ ژاک سزیانو، ترجمۀ محمد باقری
تصحیح و تحقیق میراث اسلامی/ احمد سلیم سعیدان، ترجمۀ محمد باهر
توصیف تاریخی و وضعیت امروزی درختان سرو، اُرس و نوش کهن‌سال ایران/ شمامه محمدی‌فر
نقد کتاب
نقد و بررسی فصل‌های نجومی و ریاضی کتاب علم در اسلام
سید حسین نصر/ دیوید کینگ، ترجمۀ امیرمحمد گمینی

نسخه های خطی
نسخه‌های خطی علمی فارسی در ماتناداران/ کریستینه کوستیکیان، ترجمۀ محمد باقری
مصاحبه
مصاحبه با امیلی سَوِج- اسمیت دربارۀ پزشکی دورۀ اسلامی/ مصاحبه‌گر: کلیم حسین، ترجمۀ غلامحسین صدری افشار
یادنامه ها
یادی از رضا سرهنگی/ بهروز ذبیحیان
حسین غیور: استادی در هندسه/ جعفر ربانی
رساله
رسالۀ سید مسیح حسینی دربارۀ اعداد متحاب/ محمود شهیدی

صاحب امتیاز: مرکز پژوهشی میراث مکتوب

مدیرمسئول: اکبر ایرانی

سردبیر:  محمد باقری

علاقه مندان برای تهیۀ آثار ، منشورات و مجلات مرکز (آینه میراث، گزارش میراث و میراث علمی) می توانند با شمارۀ 66957889 و با دورنگار 66957889 واحد توزیع و فروش و یا با نشانی الکترونیک  forooshmiras@gmail.com یا order@mirasmaktoob.ir تماس بگیرند.