مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 70 - 71/ 4

معرفی یک نسخۀ فارسی نفیس

میراث مکتوب - از جمله نفایس نسخ خطی منحصر به فرد کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی، مجموعۀ حکایاتی است در احوال پارسایان (زاهدان و صوفیان) که مؤلف آن نصرالله بن شهرالله از عرفای سدۀ نهم و دهم هجری قمری می باشد (به شمارۀ بازیابی 2/1779)، البته احوال او را در مظان در دسترس نیافتم، الا اینکه دو قرینۀ بسیار مهم بر حدود زمانی حیات او در کتاب وجود دارد که اشاره خواهیم نمود.

متن کامل این مطلب نوشتۀ علیرضا ذکاوتی قراگزلو که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مردادآبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.