مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 70 - 71/ 7

نقد و بررسی کتاب «پیشگامان شعر فارسی»

میراث مکتوب - اخیراً سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) متناسب با سرفصل «پیشگامان نظم فارسی» کتابی تحت عنوان پیشگامان شعر فارسی تألیف دکتر محمدرضا ترکی منتشر ساخته است.

این اثر با همۀ کوشش های مؤلف، دارای لغزش ها و کاستی هایی چند است، که در گفتار حاضر طی این عناوین به آنها پرداخته خواهد شد: 1 – نکته ها و خطاهای عروضی؛ 2. لغزش های لغوی (معنای واژگان)؛ خطاهایی در ضبط اشعار؛ 4 . خطاهای نحوی (در خوانش متن)؛ 5 . خطا در استنباط معنای متن (5. الف. لغزش های ناشی از بی توجهی به سنن ادبی؛ 5 . ب. خطا در دریافت استعارات و کنایات؛ 5 . ج . دیگر موارد)؛ 6. نکته ها و لغزش های ریشه شناختی؛ 7 . لغزش در نکات دستوری کهن؛ 8. چند پیشنهاد استحسانی.

متن کامل این مقاله نوشتۀ یاسر دالوند و محمدامیر جلالی  که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مردادآبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.