مقالات دوماهنامۀ گزارش میراث 70 - 71/ 8

محیط التواریخ، دریای حوادث (معرفی تصحیح یک کتاب تاریخی)

میراث مکتوب - کتاب محیط التواریخ تألیف محمدامین بن میرزا محمدزمان بخاری، از جمله آثار تاریخی کمتر شناخته شدۀ مربوط به دورۀ امیرتیمور گورکانی و جانشینان او و خراسان بزرگ است.

در دسترس قرار گرفتن محیط التواریخ فرصت تازه ای برای دریافت آگاهی های جدید دربارۀ بخشی از تاریخ ایران فرهنگی، همچنین فرصت مغتنمی برای تاریخ دانان علاقه مندان به مسائل اجتماعی، هنری و فرهنگی این منطقۀ بزرگ تاریخی است، که از رهگذر این کتاب می توانند به بخشی از اطلاعات مورد نیاز خود دست یابند. این کتاب ارزشمند در انتشارات بریل در هلند، جزو مجموعۀ «مطالعات تاریخ و فرهنگ و ایران» با صحافی فاخر و با دقت متن شناختی و نیز مقدمه ای مفصل، در بهار سال 1393 (2014 م) به تصحیح مهرداد فلاح زاده و فروغ حاشابیکی به چاپ رسیده است. در این نوشتار خواهیم کوشید تا ضمن معرفی اجمالی محیط التواریخ، این تصحیح را به خوانندگان کتب تاریخی معرفی نماییم و به روش تصحیح متن و مباحث تحلیلی مقدمۀ مفصل انگلیسی کتاب نیز اشاراتی داشته باشیم.

متن کامل این مقاله به قلم عصمت اسماعیلی که در شمارۀ 70 – 71 دوماهنامۀ گزارش میراث (دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ سوم و چهارم، مردادآبان 1394) منتشر شده است اینجا بخوانید.