معرفی شکارنامۀ ایلخانی

میراث مکتوب - شكارنامه ایلخانی رساله ای است در باب تربیت و معالجه دوندگان و پرندگان شكاری كه در قرن هشتم هجری به دست علی بن منصور حلوانی بر اساس چندین بازنامه و شكارنامه؛ به خصوص شكارنامه ملكشاهی به نام «طغان تیمورخان» تالیف شده است.

این رساله از سه بخش كلی تشكیل شده است: بخش اول دیباچه ای كه از لحاظ سیر تحول بازنامه نویسی و تدوین تاریخ علم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بخش دوم در تربیت و معالجه مرغان شكاری و بخش سوم در تربیت و معالجه دوندگان شكاری است. علی رغم فواید زبانی، تاریخی و ادبی، متاسفانه این رساله تا كنون تصحیح و معرفی نشده است. نگارنده در این پژوهش بر آن است تا علاوه بر معرفی نسخ این رساله، جوانب مختلف آن را بررسی كند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ مهدی سلمانی و امین مجلی زاده که در فصلنامۀ جستارهای ادبی (سال چهل و هشتم، شماره 4 (پياپي 191)، زمستان 1395) منتشر شده است اینجا بخوانید.