درآمدی باستان‌ شناختی به پیدایش و تکامل بیان‌ های تجسمی

میراث مکتوب - پیش از تاریخ نقش‌ها درآمدی است به سیر تکمیل و تطور نقش‌ها، تصاویر و بیان‌های تجسمی پیش از تاریخ، از نخستین مدارک برجای مانده در میان یافته‌های باستان‌شناختی تا شکل‌گیری نخستین تمدن‌ها در جنوب غرب ایران و میان‌رودان باستان.

این مطالعه درون چهارچوب نظری مأواگزینی و از منظر بوم‌شناسی هنرهای سنتی و باستانی به انجام رسیده است. در این کتاب مرزی روشن میان تاریخ هنر و باستان‌شناسی آن در نظر گرفته شده و شواهد تجسمی فرهنگ‌های پیش از تاریخی از چشم‌اندازی باستان‌شناختی مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین در هر یک از فصول که به یکی از بازه‌های زمانی عمده سیر تطور هنرهای تجسمی اختصاص دارد، پیش از توصیف و شرح آثار، زمینه‌های باستان شناختی آنها مورد توجه قرار گرفته و در ادامه نیز نزدیک‌ترین نمونه‌های مردم‌شناختی مربوط به آنها به عنوان نمونه‌ای قیاسی ذکر شده است.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

درآمد
فصل اول: کلیات
فصل دوم: بوم‌شناسی هنرهای سنتی و باستانی
فصل سوم: بازی‌های پیشافرهنگی با امر مجسّم
فصل چهارم: خلاقیت و آغاز زمان
فصل پنجم: توحّش و اهلیت؛ آغاز مرزها
فصل ششم: قدرت و تاریخ‌های افسانه‌ای
فصل هفتم: حماسه و بیان‌های بصری حماسی
تصاویر
کتابنامه
نمایه

عسکرپور، وحید، پیش از تاریخ نقش‌ ها :‌ درآمدی باستان‌ شناختی به پیدایش و تکامل بیان‌ های تجسمی، تهران، سمت، 388 صفحه، بها: 210000  ریال، 1395.