شمارۀ جدید دو فصلنامۀ ادب نامه تطبيقی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ ادب نامۀ تطبیقی (سال دوم، شماره 1، پاییز و زمستان 1394) به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور منتشر شد.

بررسی تطبیقی تصویر جوانی و پیری از منظر ابن معتر و سعدی/ سودابه مظفری ، اشرف پرنوش

اسداله لطفی، حشمت اله زارعی كفایت  / بررسی تطبیقی جلوه های پایداری در شعر ابوالقاسم عارف قزوینی و معروف رصافی

بررسی حكمتهای اخلاقی در تاریخ بیهقی و تطبیق آن با ضرب المثلهای پارسی و عربی/لیلا جمشیدی، علی چوبینه 

بررسی تطبیقی فرهنگ و زبان مادری در شرفنامه نظامی گنجه ای/ حبیب اله سلیمی، ایران مهدی خانی ‏

بررسی تطبیقی فخر ادبی در اشعار متنبی و نالی/عبداله رسول نژاد، هادی رضوان ، پیشوا ابراهیمی 

بن مایه های مشترك عشق به وطن در اشعار ابراهیم طوقان و طاهره صفارزاده/ابراهیم نامداری ، نسیبه طاهری ، نرگس لرستانی ، مسعود باوان پوری

صاحب امتياز:  دانشگاه پيام نور 

مدير مسئول:  ايوب مرادی

سردبير:سيد احمد پارسا