فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار

میراث مکتوب - فراخوان همایش ملی ملک الشعراء بهار اعلام شد.

محورهای همایش به شرح زیر است:

بهار در عرصۀ تحقیقات ادبی
اسنادی از زندگانی بهار
اسطوره و قهرمانان اساطیری در شعر بهار
تركیب سازی در شعر بهار
طنز در آثار بهار(گفتار/آثار تحقیقی/آثار ادبی)
زبان، بیان و نگاه باستانگرایانه در شعر بهار
بهار و انجمن های ادبی
بهار و كوشش های او در نقد ادبی
وجوه بلاغی شعر بهار
رابطه بینامتنی شعر بهار با ادبیات كلاسیك
روایت، روایتگری و قصه پردازی درآثار بهار
فعالیت های مطبوعاتی بهار
بهار و نگرش او به شعرمعاصران
وصف ها و صفت ها در شعر بهار
نشانه، نماد و تمثیل در شعر بهار
سبك شناسی شعر بهار
بهار و سبك شناسی شعر و نثر فارسی
فرهنگ و تمدن ایران باستان در شعر بهار
ایران و هویت ایرانی در آثار و افكار بهار
تأثیر مشاغل بهار در شعر او
جلوه های تاریخ و وقایع تاریخی در شعر بهار
تاثیر ادبیات كهن بر روند تحول و تكامل شعر بهار
تاثیر بهار بر زبان شعر پس از خود
بهار و شعر سبك خراسانی
بهار و قصیده سرایی
بهار و غزل‌سرایی
آیین های كهن و باورهای عامیانه در شعر بهار
سبك شناسی نثر بهار
شگردهای بهار در استفاده از تلمیح
سیر تحول شعر بهار از آغاز تا پایان
فراز و فرود شعر بهار
شعر بهار از منظر نقد جامعه شناختی
بهار و ملك الشعرایی آستان قدس رضوی
بهار و اندیشه های سیاسی در شعرش
بهار و لهجۀ محلی مشهد
و موضوعات مختلف در زمینۀ شناخت آثار واندیشه های بهار باشد

مهلت ارسال چكیده مقالات: 31 اردیبهشت 1396
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 خرداد 1396
تاریخ برگزاری همایش: از طریق دبیرخانه همایش اعلام خواهد شد

برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این همایش اینجا کلیک کنید.