غرفۀ مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مؤسسۀ پژوهشی میراث مکتوب در سی اُمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – ناشران عمومی سالن A4، راهروی 3، غرفۀ  37 میزبان علاقه مندان است.