سلمان ساکت از کیمیای سعادت دفاع کرد

ميراث مكتوب - سلمان ساکت، پژوهشگر حوزه متون، که عنوان پایان نامه دکتری وی، «تصحیح کیمیای سعادت (ربع عبادات)» بود، با راهنمایی دکتر محمدجعفر یاحقی و مشاوره دکتر راشد محصل و دکتر محمود عابدی و داوری دکتر علی اشرف صادقی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی از پایان نامه خود با نمره عالی دفاع کرد.
مرکز پژوهشی میراث مکتوب ضمن تبریک به ایشان، برای وی آرزوی موفقیت های علمی روزافزون دارد.