انتشار تصحیح سفینۀ ترمد

میراث مکتوب - سفینۀ ترمد مجموعه ای معتبر و ارزشمند است که محمد بن یغمور در حدود سدۀ 8 ق از میان اشعار 115 شاعر متقدم در موضوعات متنوع تدوین کرده است. این سفینه در شهر ترمد تدوین شده و تنها یک نسخه دارد که آن نیز در همان حدود سدۀ 8 ق کتابت شده و تصحیح پیش رو بر اساس آن صورت گرفته است.

در سفینۀ ترمد نام برخی از شاعران آمده که در منابع دیگر ذکری از آنها نیست و طبعاً اشعارشان هم نویافته است. همچنین از شعرای مشهور نیز اشعار و ابیاتی نویافته ثبت شده که در دیوان چاپی آنها نیست. از دیگر ویژگی های مهم این سفینه، وجود ضبط های خوب و مهمی است که در دواوین چاپ شدۀ این شاعران وجود ندارد.

محمدبن یغمور، سفینه ترمد، تصحیح: امید سروری با همکاری سید باقر ابطحی، تهران، بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار ، 520صفحه، قطع: وزیری، بها: 550000 ریال، 1396.