برگزاری کارگاه نسخه شناسی و شیوه های نقد و تصحیح نسخ خطی

میراث مکتوب - کارگاه «نسخه شناسی و شیوه های نقد و تصحیح نسخ خطی»  با حضور محمد وفادار مرادی برگزار می شود.
این کارگاه ها در 4 جلسه و از تاریخ سوم خرداد سال جاری آغاز خواهد شد و ساعت برگزاری آن 16 تا 19 است.
این کارگاه در مشهد ، مجتمع علوم انسانی، دانشکدۀ الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی برگزار خواهد شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ این کارگاه آموزشی می توانند با شمارۀ 36613449 - 051 داخلی 112 تماس بگیرند.