زرين سخن (جستارهايی درباره فرهنگ ايران، زبان پارسی و ادبيات تطبيقی)

میراث مکتوب - بسیاری از مباحث مربوط به فرهنگ ایران و زبان و ادب پارسی در دل متونی که به زبان عربی نگارش یافته اند، نهفته شده است. واکاوی این متون، از این حیث خدمتی شایان به فرهنگ ایران و ادبیات پارسی به شمار می آید.

محور جستارهایی که در این مجموعه گردآمده واکاوی دربارۀ فرهنگ ایران، واژگان پارسی در متون عربی و پژوهش هایی در حوزۀ ادبیات تطبیقی است.

برخی از عناوین این جستارها عبارتند از : نوروز در متون عربی، واژگان پارسی در اشعار ابوتمام و این معتز، جایگاه ناصرخسرو در آثار عربی و جهان عرب و دستور زبان فارسی به عربی.

قرباني زرين، باقر، زرين سخن (جستارهايي درباره فرهنگ ايران، زبان پارسي و ادبيات تطبيقي)، تهران، سخن با همکاری بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، 260 صفحه، قطع: وزیری، بها: 350000 ریال، 1396.