نوزدهم اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد

میراث مکتوب - نوزدهم اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب گرامی باد. بکوشیم تا از دستاوردهای علمی و ادبی نیاکانمان پاسداری کنیم و با پژوهش و تحقیق آن را در اختیار نسل آینده قرار دهیم.