انتشار شمارۀ 193 فصلنامۀ جستارهای ادبی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ جستارهای ادبی (سال ۴۹، شماره۱۹۳ ،۱۳۹۵) به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.
فهرست مطالب شمارۀ جدید «جستارهای ادبی» به شرح زیر است:
اسطورۀ آفرینش در آیین ایزدی/ سامان رحمان زاده، فاطمه مدرّسی
فرمول‌های اسم - صفت هنری در شاهنامۀ فردوسی میراثی از سروده‌های شفاهی در خداینامۀ پهلوی/ سید علی محمودی لاهیجانی، محمد فشارکی، محبوبه خراسانی
چهره‌شناسی رستم یک دست و هم‌گرایی و ستیزه‌گری او با رستم زال در شاهنامۀ کردی (گورانی) / سید ایوب نقشبندی، میر جلال الدین کزازی، محمد علی داوود آبادی فراهانی
تحلیل رمان فریدون سه پسر داشت بر اساس منطق گفتگویی باختین/ فاطمه زمانی، عبدالله حسن زاده میرعلی، حسن اکبری بیرق
درختی که تلخ آمد او را سرشت... (دربارۀ سه بیتِ  مشهورِ منسوب به فردوسی و سابقه و سیرِ تقلید از آن ها در شعر فارسی)/ سجاد آیدنلو
«جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)/ محمدحسن جلالیان چالشتری
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سیّد حسین فاطمی
سردبیر: دکتر محمد تقوی