شمارۀ 40 دوفصلنامۀ نثرپژوهي ادب فارسي

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامۀ نثر پژوهي ادب فارسي (شماره 40، پاييز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان منتشر شد.
مقالات این شماره از دوفصلنامۀ نثرپژوهی ادب فارسی به شرح زیر است:
نقد پسااستعماری رمانِ «روزگار تفنگ» از حبیب خداداد زاده/ عبدالله آلبوغبیش، زهرا رضایی
بررسی كاركردهای نام آوا در هشت كتاب سپهری/ احمدرضا بیابانی ، یحیی طالبیان ، محسن محمدی كردیانی
تجلی خویشكاری های زن در نوحه ها و مویه های زنان شاهنامه/ زهرا جمشیدی ، فاطمه مدرسی ، رحیم كوشش
تحلیلی تاریخی پیرامون شاعران و مداحانِ دربار قراختاییان كرمان/ جمشید روستا ، سحر پور مهدی زاده
بهروز رومیانی ، معصومه بخشی زاده / سیمای عرفانی پیامبر (ص) در متون ادبی
پیوند و همگرایی آموزه های اسلامی با تعالیمِ عرفانی در حوزه نماز/ حمیدرضا سلیمانیان
حقوق و روابط انسانی در آثار امام محمد غزالی/ عنایت الله شریف پور ، محمدرضا صرفی ، مهدیه محمودزاده
بررسی گفتمان آموزشی داستان لبخند انار هوشنگ مرادی كرمانی بر مبنای نظریه ایدئولوژی آلتوسر/ علی صفایی ، الهام كارگر
بررسی داستان گیله مرد با تكیه بر عوامل نمایشی شدن داستان/ عسكر صلاحی ، ابراهیم رنجبر ، ندا نبی زاده اردبیلی  
روایات بندهشی، زمینه گفتمانی استعاره های شاهنامه/ سیدعلی قاسم زاده ، علی قلی نامی
بررسی اندیشه خیام در چهارچوب چهار حقیقت شریف در بودیسم/ كلثوم قربانی جویباری
عناصر خیالی و سیر تحول آن در چهار نمونه شعری از سبك های مختلف/ یحیی كاردگر
تشابهات و تمایزات صورخیال بیدل دهلوی با نیما/ محمدحسین محمدی ، مهدی رضا كمالی بانیانی
بررسی ساختاری- اسطوره ای همای و همایون خواجوی كرمانی/ وزیر مظفری ، سید اسعد شیخ احمدی ، تیمور مالمیر  
فرآیندهای واجی همخوانی در گویش فریمانی بر پایه واجشناسی خود واحد/ اعظم میکده
پرسش و پاسخ در آثار ناصرخسرو/ امید وحدانی فر ، احمد امیری خراسانی ، فاطمه شكیبا
صاحب امتياز: دانشكده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول:  محمود مدبری
سردبير:  احمد اميری خراسانی