«جفتْ‌‌جوی» یا «جفتوجوی» (پیشنهادی برای تصحیح بیتی از شاهنامه)

میراث مکتوب - آغاز پادشاهی کیکاووس با ماجرای جنگ مازندران همراه شده است. داستان بدین قرار است که کاووس به همراه پهلوانان سرگرم باده‌گساری است که دیو)= اهریمن) چون رامشگری از سالار بار می‌خواهد تا او را به نزد کاووس ببرد .

سالار بار پس از کسب رخصت از شاه، دیو را به حضور او می‌برد و در کنار نوازندگان جای می‌دهد. دیو بربط می‌نوازد و سرود مازندرانی در ذکر زیبایی های مازندران سر می‌دهد و چنان توصیفی از مازندران می‌کند که شاه را به کشیدن سپاه به مازندران برمی‌انگیزد. ادامۀ داستان شامل مخالفت پهلوانان و بزرگان با این اقدام و استمداد آن ها از زال برای برگرداندن رأی شاه و ناکامی او در این کار و لشکر کشیدن و گرفتار شدن شاه و لشکریان در مازندران و ماجرای هفت‌خوان رستم و کشتن دیو سپید و رهانیدن شاه و لشکریان و فتح مازندران است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ محمدحسن جلالیان چالشتری که در شمارۀ جدید جستارهای ادبی (سال ۴۹، شماره ۱۹۳،(۱۳۹۵) منتشر شده است اینجا بخوانید.