انتشار شمارۀ جدید دوفصلنامه جستارهای تاریخی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید دوفصلنامه جستارهای تاریخی (سال هفتم، شماره 2، پاییز و زمستان 1395) به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  منتشر شد.

فهرست مطالب این شماره از دوفصلنامۀ جستارهای تاریخی به شرح زیر است:

افق های فهم تاریخی از غزنه تا ری: نگرشی بر همسانی و افتراق در روش ها و بینش های تاریخ نگارانه ی ابوریحان بیرونی و مسكویه رازی/ مصطفی پیر مرادیان ، حمید صادقی

میسیونرهای امریكایی و فعالیت در میان نسطوریان ارومیه و روستاهای اطراف آن (1843-1835م/1259-1251ق)/ حمید حاجیان پور ، موسی خاموشی

بازی و سرگرمی كودكان در ایران (1320-1285ش.)/ داریوش رحمانیان ، زهرا حاتمی

نقش گیلان در روند قدرت گیری شاه اسماعیل اول صفوی برای تصاحب سلطنت/ محمد شورمیج

فرقه مرجئه در بستر سیاست و حاكمیت امویان/ حمید عابدیها ، پرستو كلاهدوزها

تحول شهرنشینی اراك در دوره قاجار/ محمدحسین فرمهینی فراهانی ، حسین مفتخری ، محمدحسن رازنهان ، محمد سلیمانی 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مدیر مسئول: علی رضا ملایی توانی

سردبیر: پروین تركمنی آذر