شمارۀ 95 – 96 فصلنامۀ وقف میراث جاویدان

میراث مکتوب - شمارۀ 95 – 96 فصلنامۀ فرهنگی، تحقیقی، اجتماعی و تاریخی وقف میراث جاویدان به صاحب امتیازی سازمان اوقاف و امور خیریه منتشر شد.

مقالات این شماره از فصلنامۀ وقف میراث جاویدان به این شرح است:

بررسی فتوای اشتراط بازگشت وقف به واقف در فتاوای مقام معظم رهبری/ حجت الاسلام والمسلمین کیوان عزتی

بررسی تأثیر وقف بر رشد اقتصادی در منطقۀ خراسان جنوبی/ فاطمه شاهی، صادق بافنده ایمان دوست، محمد لشکری

پیوستگی وقف و تشیع و تأثیرات اجتماعی – اقتصادی آن در عصر صفوی / دکتر سید احمد عقیلی، سید مصطفی طباطبایی

جایگاه خوراک در باور دینی مردم ایران ( با تأکید بر نذر و وقف)/ معصومه یداله پور

موقوفات

آب انبارهای سردار بزرگ و سردار کوچک شهر قزوین/ شیما احمد صفاری، زهرا پورشعبانیان

بررسی جایگاه وقف و موقوفات در رسایل مشروطیت/ زهره علیزاده

وقفنامه ها

بازخوانی وقفنامۀ بقعۀ شیخ دانیال در خنج فارس/ دکتر محمد ابونجمی، یونس صادقی

بررسی سند وقف روستای طویله درق (سبز درق) گوزلدره

وقفنامۀ آب نه روز سه روزه خوانسار و گلپایگان

بقاع

امامزاده سید اسحاق بن موسی الکاظم (ع) فرزندان و نوادگان

امامزاده سید بهاء الدین محمد موسوی و احفادش

نقد و معرفی

معرفی مجموعه مقالات نخستین کنگرۀ ملی حضرت بی بی حکیمه/ سید امیرحسین کامرانی راد

چکیده های عربی/ علی زادهدپور

چکیده های انگلیسی/ فرزانه عالی نژادیان

صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه

مدیرمسئول: علی محمدی

سردبیر: احمد شرفخانی