فرهنگ واژه‌های مصوّب ـ دفتر چهاردهم

میراث مکتوب - مجموعۀ حاضر حاصل تلاش بیش از چهارصد استاد و صاحبنظر در حوزههای مختلف زبانی و علمی در هفتاد کارگروه تخصصی، و همچنین کارشناسان گروه واژهگزینی است که حدود ۲۲۰۰ واژه را شامل میشود. دفتر حاضر، همچون سیزده دفتر پیشین، در سه بخش جداگانه تنظیم شده است. بخش اول، واژههای مصوّب به ترتیب الفبای فارسی، همراه با تعریف است. بخش دوم، فهرست واژهها به ترتیب الفبای لاتینی و بخش سوم، فهرست واژهها بر اساس حوزۀ کاربرد و به ترتیب الفبای لاتینی است. در ترتیب و تنظیم واژههای این دفتر نیز مانند دفترهای پیشین مترادفها در زیر مدخل اصلی ذکر شده و درعینحال در جایگاه الفبایی خود نیز آمده است.

نکتهای که همچون دفترهای قبل ذکر آن ضرورت دارد، شیوۀ تعریفنگاری است. تعریف واژههای این دفتر تعریفهای دقیق علمی و مناسب برای فرهنگ تخصصی نیست، بلکه برای روشن شدن مطلب و توضیح و توجیه معادل مصوّب آمده است. تعریفها عمومیشده و در حدی است که برای افرادی در مقطع تحصیلی کارشناسی قابل درک باشند. در تعریفها، در مقابل برخی از واژههای فارسی، صورت لاتینی آنها در داخل دوکمان آمده است. این بدان معناست که این واژهها هنوز به تصویب نهایی فرهنگستان نرسیده و صرفاً پیشنهاد گروه تخصصی است. از ذکر صورت لاتینی برخی از اصطلاحات معمول و رایج علمی و فنی نیز به علت مأنوس بودن آنها برای اهل فن خودداری شده است. نکتۀ دیگر در باب واژههایی است که دارای دو صورت بریتانیایی و امریکایی هستند. در این موارد تنها صورت بریتانیایی در بخش توصیفی آمده است و صورت امریکایی در دو فهرست انتهای کتاب، به صورت بریتانیایی واژه ارجاع داده شده است.

دفتر چهاردهم فرهنگ واژههای مصوّب فرهنگستان، در گروه واژه‌گزینی فرهنگستان تدوین و ویرایش شده و انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی آن را در ۳۷۶ صفحه و با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، به بهای ۳۰۰هزار ریال منتشر کرده است.

منبع: فرهنگستان زبان و ادب فارسی