نقش‌ برجسته‌ های ساسانی

میراث مکتوب - تاكنون تني چند از باستان‌شناسان، از جمله باستان‌شناسان بنام غربي، كوشيده‌اند نقش‌برجسته‌های ساسانی را موشكافانه مطالعه و بررسي كنند و به نتايج درخشاني نيز دست يافته‌اند.

ليكن با توجه به جايگاه، اعتبار و نقش ممتاز اين آثار گرانبها در روشن ساختن زواياي پنهان تاريخ و تمدن دوره ساساني پژوهش‌ها ادامه دارد و با پيشرفت علوم و تكنولوژي بر دامنه آن افزوده مي‌شود. مؤلفان با در نظر گرفتن پيشينه تحقيق و نيز نتايج به دست آمده تلاش كرده‌اند با درخشان‌تر كردن اين نقش‌برجسته‌ها راه را براي دانشجويان و دانش‌پژوهان ايراني هموارتر كنند.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

فهرست جدول‌ها
فهرست شکل‌ها
پیشگفتار
فصل اول: نگاهی گذرا به محل‌های نقش‌برجسته‌های ساسانی
فصل دوم: نقش‌برجسته‌های ساسانی با موضوعات مذهبی
فصل سوم: نقش‌برجسته‌های ساسانی با موضوعات غیر مذهبی
فصل چهارم: نقش‌برجسته‌های ساسانی با موضوعات ترکیبی
شکل‌ها
جدول‌ها
منابع جدول‌ها
منابع‌ شکل‌ها
منابع

موسوی حاجی، سید رسول، سرفراز، علی‌ اکبر، نقش‌ برجسته‌ های ساسانی، تهران، سمت، 300 صفحه، قطع: وزیری، بها:190000  ريال، 1396.