انتشار شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی

میراث مکتوب - شمارۀ جدید فصلنامۀ شعرپژوهی (سال هشتم، شمار4  - پیاپی 84 ، زمستان 1395) به صاحب امتیازی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز منتشر شد.

مقالات این فصلنامه به شرح زیر است:

بررسی و تحلیل نقش پیك ها در محبت نامه ی ابن نصوح شیرازی/محمد حسین امانت ، زرین تاج واردی   

استعاره مفهومی و سرنوشت چهار رباعی منسوب به خیام/ حسن توفیقی ، ابوالفضل شكیبا 

بررسی مضامین اجتماعی و سیاسی در مقطعات انوری ابیوردی/ شهین حقیقی ، محمدحسین كرمی

جلوه های هنری و تصویری در رباعیات مولوی/ سعاد سواری ، محمدرضا صالحی مازندرانی ، پروین گلی زاده

بررسی روایتی منظوم از پایان زندگی برزو/رضا غفوری

بازتاب برخی داده های علمی درشعر معاصر/ غلامرضا كافی ، فاطمه رعیت نژاد

«خیال» و «ترك ادب شرعی» (تبیین رابطه مضامین مبتنی بر ترك ادب شرعی در متون تغزلی، با مقوله خیال)/ غلامرضا مستعلی پارسا ، محمد امیر جلالی

بررسی روابط خسرو پرویز با شهر بَراز بر اساس منابع تاریخی و شاهنامه/ اكبر نحوی ، سمیه نبوی

مدير مسئول: معاون پژوهشی دانشگاه (احمد عريان)

سردبير: كاووس حسن لی

مدير اجرايی: صديقه محمدی