سرسلسلۀ مصححان معاصر

میراث مکتوب - اگرچه فرایند ورود شیوه های جدید نقد و تصحیح متون به ایران، فرایندی در درازنای زمان و منوط به همت کسان بوده و نمی توان بازگشت آن را به یک تن تنها فرض نمود، براستی علامه محمد قزوینی را می توان «سرسلسلۀ مصححان معاصر» نامید؛ مردی که به سبب دقت فوق عادتش در کار علمی، به یک اسطوره در اذهان نسلها بدل گردیده است.

جبریل شادان در شمارۀ 1 فصلنامۀ آینۀ میراث، تابستان 1377 یادداشتی دربارۀ زندگی و آثار علامه محمد قزوینی نوشته است.

این یادداشت را به مناسبت شصت و هشتمین سالگرد درگذشت علامه قزوینی اینجا بخوانید.