اندیشه سیاسی در ایران باستان

میراث مکتوب - ایرانیان برخوردار از سنت بزرگ اندیشه سیاسی هستند که ریشه در دوره باستان دارد.

پیوند بلندمدت دین و دولت از عصر باستان، سنت نظریه ایران‌شاهی حاکم بر ایران در دوره مابعد حمله اسکندر و به تبع آن وجود مبانی و تکنیک‌های اعمال قدرت، ساختاری از اندیشه سیاسی را به وجود آورده که برای هر متفکر علاقه‌مند به ایران و اسلام جذاب و خواندنی است. این کتاب با تکیه بر روش اندیشه‌شناختی جان مارو و با محوریت چهار پرسش چیستی غایت امر سیاسی، کیستی حاکم، محدودیت‌های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت به نقد و بررسی ساختار اندیشه سیاسی در ایران قبل از اسلام می‌پردازد و نگاهی اجمالی به مکاتب، اندیشمندان و متون سیاسی ایران باستان می‏اندازد.

کتاب عمدتاً متن‌محور بوده و با تکیه بر اسطوره‌ها، کتیبه‌های هخامنشی و آثاری چون اوستا، ارداویرافنامه، عهد اردشیر، نامه تنسر، کارنامه اردشیر بابکان و کتیبه‌های کرتیر منابع به جای مانده از ایران باستان را با نگاهی انتقادی تجزیه و تحلیل کرده است. این کتاب با توجه به نبود کتابی مستقل در باب اندیشه سیاسی در ایران باستان می‌تواند نیاز طیف وسیعی از مخاطبان را پاسخ گوید.

فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:

مقدمه
فصل اول: الگوهای مطالعه‌ اندیشه‌ سیاسی در ایران باستان
بخش اول: هخامنشیان و تأسیس نظریه ایرانشاهی
فصل دوم: غایت سیاست در عصر هخامنشی
فصل سوم: کیستی حکمران در عصر هخامنشی
فصل چهارم: چگونگی اعمال قدرت در دولت هخامنشی
فصل پنجم: حق اعتراض در دولت هخامنشی
بخش دوم: فروپاشی نظریه ایرانشاهی و تأسیس نظام ملوک‌الطوایفی
فصل ششم: ساخت و روابط قدرت در دولت اشکانی
بخش سوم: ساسانیان و تجدید نظریه ایرانشاهی
فصل هفتم: غایت سیاست در دولت ساسانی
فصل هشتم: کیستی حاکم در دولت ساسانی
فصل نهم: چگونگی اعمال قدرت در دولت ساسانی
فصل دهم: حق اعتراض در دولت ساسانی
کتابنامه
نمایه

احمدوند، شجاع، اسلامی، روح‌ الله، اندیشه سیاسی در ایران باستان، تهران، سمت، 272 صفحه، بها: 120000 ريال، قطع: وزیری، 1396.