نقد متن و فرامتن شاهنامۀ فردوسی

میراث مکتوب - حماسه و نافرمانی کتابی است در نقد متن و فرامتن شاهنامۀ فردوسی و پاسخی است به کسانی مانند ادوارد براون، وان گرونبام و احمد شاملو که شاهنامه را صرفاً نظم می دانند.

کتاب به خواننده می گوید که هرجا که منابع دست فردوسی را باز گذاشته اند می توان نبوغ روایت سرایی و شاعرانگی وی را به حد اعجاب آوری دید بویژه در قسمت های اسطوره ای مانند سیاوش و اسفندیار.

کتاب با زبانی ساده و صریح که مشخصۀ نقدنویسی انگلیسی است به فرم و محتوای شاهنامه نگاه کرده و عناصر زیبایی شناختی هنر فردوسی را پیش روی خواننده نهاده است و البته هرجا به گمانش رسیده عیبی دارد، آن را نیز گفته است.

دیك دیویس، حماسه و نافرمانی (بررسی شاهنامه فردوسی)، ترجمه: سهراب طاوسی، تهران، ققنوس، قطع: رقعی، 256صفحه، بها:  150000 ریال، 1396.