مآخذ اشعار عربی جلد چهارم تاریخ وصاف

میراث مکتوب - در نظر شرف الدین عبدالله بن فضل الله شیرازی ملقب به وصاف الحضرة، از ادبای مشهور قرن هشتم، مؤلف تجزیة الامصار و تزجیة الاعصار معروف به تاریخ وصاف، موضوع و حوادث تاریخ محمل و جولانگاهی است برای هنرنمایی های ادبی. خود او در معرفی اثرش می نویسد:

«موضوع این کتاب بدایع ترسل و علم معانی و سخنرانی است و حکایت تاریخ بالعرض پیرایۀ آن صور ساخته و چند جای شرح آن داد. (تجزیة الامصار، ص 592)

وصاف الحضرة جای جای اثر خود را با حکمت ها، امثال، آیات و احادیث و اشعار عربی و فارسی آراسته است.

متن کامل این مقاله نوشتۀ علیرضا حاجیان نژاد که در شمارۀ 59 نامۀ فرهنگستان (دورۀ پانزدهم، شمارۀ سوم، بهار۱۳۹۵)  منتشر شده است اینجا بخوانید.