تاریخ اصفهان، مجد حوادث و وقایع و حکام و سلاطین اصفهان

میراث مکتوب -  این کتاب چنان که از نامش پیداست تاریخ سیاسی است و استاد همایی بنا به روش کرونولوژی (به صورت سده شمار) حوادث شهر اصفهان را بازگو نموده است.

ایشان با غور در منابع مختلف توانسته اند این حوادث را بیرون کشیده و به ترتیب بیان کنند. شاید نخستین بار میرزا حسن خان جابری انصاری در کتاب «تاریخ اصفهان و ری و همه جهان» بدین کار مبادرت کرد. بیان حوادث از سده اول هجری آغاز شده و به سدی دوازدهم ختم می شود. آخرین سال هایی که استاد بدان پرداخته است مربوط به سال 1328شمسی است. که به شروع انتخابات دوره 16مجلس شورای ملی مربوط می گردد.

برای کسانی که به حوادث سیاسی توجه دارند، دانستن سرگذشت اصفهان مثلاً از گذر حادثه حمله مغول یا تیمور یا محمود افغان و دیگر جریانات روزگار، این کتاب بسیار فایده مند است.

استاد جلال الدین همایی، تاریخ اصفهان، مجد حوادث و وقایع و حکام و سلاطین اصفهان، به کوشش ماهدخت بانو همایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 760 صفحه، بها: 400000 ریال، 1395.  

منبع: تاریخ مردم اصفهان