سامانۀ ارسال مقالات دوفصلنامۀ علمی - پژوهشی آینۀ میراث

میراث مکتوب - سامانۀ ویژۀ ارسال مقالات دوفصلنامۀ آینۀ میراث (دوفصلنامۀ ویژۀ پژوهشهای ادبی و متن شناختی) آمادۀ دریافت مقالات استادان و پژوهشگران است.
همچنین در این سامانه فرآیند کامل پذیرش و ارزیابی مقالات انجام خواهد شد.
استادان و پژوهشگران ارجمند می‌توانند برای آشنایی با این سامانه، ثبت نام در آن و ارسال مقالات خود، به نشانی«www.am-journal.ir»  مراجعه نمایند.